نرم افزار جامع حسابداری امین

برخی از تفاوت های نرم افزار امین نگارش 7 و 8

 

منوی خرید و فروش
 • امکان ثبت فاکتور ها به صورت حسابداری دائمی و یا ادواری
 • استفاده از چند POS در فاکتور
 • ارسال مبلغ به دستگاه POS برای راحتی کاربر
 • تخفیفات ردیفی و کلی با امکان تسهیم بر روی کالاها
 • مشاهده خلاصه فروش به تفکیک صندوق ، بن ،  POS ،  چک ،  تخفیفات  و . . .
 • لیست فاکتور های مالیاتی و گزارشات فصلی مالیاتی و ارسال اطلاعات به فایل TTMS دارایی
 • محاسبه سود برحسب الگوی تعیین بها علاوه بر روشهای اخرین خرید و میانگین
 • باز بودن همزمان چندین فاکتور 
 • تنظیمات ظاهری و سایز ستونهای فاکتور به دلخواه کاربر

منوی خرید و فروش صنایع سنگ و کوپ
 • ابزار زنی و مجسمه سازی (ویژه صنف سنگ و کوپ )
 • فعال نمودن قطر و ضریب قطر سنگ (ویژه صنف سنگ و کوپ )
 • ثبت فاکتور پیش فروش و تحویل دادن سنگهای پیش فروش شده و گزارشات آن
 • کرایه و انعام در فاکتورهای کوپ با امکان تسهیم بر روی بهای تمام شده کوپ (ویژه صنف سنگ و کوپ )
 • فعال نمودن مالیات و عوارض در فاکتورهای کوپ و سنگ (ویژه صنف سنگ و کوپ )
 • مشاهده موجودی عینی و واقعی (ویژه صنف سنگ و کوپ )
 • موجودی ریالی کوپ بر حسب سریال کوپ (ویژه صنف سنگ و کوپ )

منوی انبار
 • روشهای خروج کالا از انبار ( Fifo – Avg – SIM)
 • عوامل افزاینده – کاهنده –  خنثی با امکان تسهیم بر روی قیمت کالا ها 
 • محاسبه فی و فی خالص در کاردکس کالا
 • موجودی ریالی براساس الگوی تعیین بها علاوه بر ایتم های اخرین خرید و معدل
 • کارت انبار براساس الگوی تعیین بها علاوه بر ایتم های اخرین خرید و معدل
 • صورت گردش مواد و کالا
 • جدول تخفیفات کالا و حساب ( تخصیص تخفیف خاص به کالا و حساب )
 • فرمول تجزیه و تولید
 • چاپ برچسب و بارکد
 • استفاده از ده بارکد برای کالا
 • تعیین مکان کالا
 • تخصیص کالا به انبار
 • ورود و اصلاح نقطه سفارش برای کالاها و سطوح شناور کالا
 • گزارش ساز پویای انبار
 • تغییر گروهی مشخصات کالا

منوی حسابداری
 • تعیین گروه حساب ها دارایی جاری و بدهی جاری و . . . . .
 • ماهیت حسابها ( فقط بد – فقط بس – مانده بد – مانده بس )
 • تبدیل حساب معین به تفصیل و برعکس
 • سند افتتاحیه
 • سند روزانه
 • سند ماهانه
 • کپی محتویات سند در سند دیگر
 • مغایرت کارت حساب با صورتحساب بانک
 • ثبت اسناد در 4 حالت تنظیم ، بررسی ، تایید ، قطعی
 • بررسی و تایید اسناد و امکان برگشت انها
 • گزارش اسناد تنظیم شده ، بررسی شده و تایید شده
 • شناور حساب (تفصیلی شناور ) با قابلیت تعریف 5 سطح تو در تو
 • کارت تفصیلی شناور
 • گزارشات فاکتور های مدت دار و سررسیدی

منوی خزانه داری
 • عملیات دسته جمعی چکها
 • اصلاح و حذف چکها
 • چکهای انتظامی و گزارشات انها
 • ثبت دریافت و پرداخت وام و اقساط
 • چاپ فرم در جریان وصول
 • گزارش نقدینگی خزانه
 • تعریف دفاتر اسناد دریافتی و پرداختی

سایر امکانات
 • قطعی نمودن اسناد جهت تحریر در دفاتر قانونی
 • چاپ فاکتور بر روي پرینتر هاي مختلف
 • مشاهده آرشیو چاپ
 • قالب سند حسابداري ( سند شارژ تنخواه – سند پرداخت حقوق پرسنل و . . . . )
 • بایگانی اطلاعات و ثبت اطلاعات و جستجو در انها
 • ایجاد گروه براي ارسال پیامک
 • ارسال پیام کوتاه – مانده حساب مشتري – ریز گردش – گزارشات ارسال شده ها
 • ایجاد میانبرها
 • نمودار هزینه و درآمد
 • نمودار ساز پویا
 • تعریف کاربر با امکان تعیین نوع مجوز ثبت اسناد ( تنظیم کننده – بررسی کننده – تایید کننده )
 • فعال و غیر فعال نمودن کاربر
 • مشاهده سابقه اطلاعات
 • و . . . 
ما امیــــــــن شماییم 
info@aminsrp.com